เกี่ยวกับเรา

พลโท ชาติชาย ขันสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบก

“ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ตะลุยเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก ของสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบก ท่านจะได้เข้าไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารทั่วประเทศไทย ที่มีความน่าสนใจและมีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานและประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการและการผจญภัย"

เกี่ยวกับเรา

            แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจและแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นทั่วไป เพราะมีความหลากหลายทั้งในด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การผจญภัย และการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถนำมารวมไว้ในแหล่งท่องเที่ยวแห่งเดียวกันได้อย่างสอดคล้อง ซึ่งการท่องเที่ยวในแต่ละค่ายทหารนั้นจะแตกต่างกันไปตามสภาพที่ตั้ง อีกทั้ง ยังมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยให้คำแนะนำและดูแลการประกอบกิจกรรม มีอุปกรณ์สำหรับการประกอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ได้มาตรฐาน จึงถือได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกประเภทหนึ่งที่สมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมากขึ้น ปัจจุบันนี้กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้ามามีส่วนสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวของกองทัพบกมากขึ้น โดยทางกรมการท่องเที่ยวได้เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร โดยจัดสรรงบประมาณมาช่วยปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารให้เป็นมืออาชีพและสอดคล้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศ พร้อมช่วยกระตุ้นยอดการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้รองรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๑๕๕๙ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้งในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) จึงต้องเตรียมความพร้อมที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ นักท่องเที่ยวในประเทศ ให้มาท่องเที่ยวในเขตทหารให้มากขึ้น อันจะเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

    กองทัพบกได้จัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบกขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยว กองทัพบก มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบกเป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณามอบนโยบายให้แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชน กับ กองทัพบก ทั้งในด้านการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม จากอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกที่หน่วยทหารรับผิดชอบ อันมีแนวคิดให้ทหารในกองทัพบก ทุกระดับได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการดำเนินการท่องเที่ยวทีมีต่อกองทัพบก ทั้งในด้านการนำรายได้มาพัฒนาหน่วยและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประชาชนรวมทั้งผู้เข้ามาท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก 

    การกำหนดแนวทางในการบริหารและพัฒนการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะกำหนดจากแนวคิดและวิสัยทัศน์ เป็นเจตนารมณ์และนโยบาย ของผู้บัญชาการทหารบกเป็นหลัก โดยถือว่าการพัฒนาบุคลากรงานด้านการท่องเที่ยว เป็นหัวใจสำคัญของหน่วยตามหลักการของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้เกิดการบริหารงานด้านการท่องเที่ยวแบบมืออาชีพ รวมทั้งการจัดสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ตั้งแต่ระดับ กองทัพภาค จนถึงระดับกองพล กองบัญชาการช่วยรบ มณฑลทหารบก และค่ายทหารในพื้นที่ จึงจะก่อให้เกิดพลังอำนาจในการบริหารและพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ ของงานด้านกิจการพลเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว กองทัพบก

อาคารพระตำหนักเพชรรัตน์ สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

สำนักงาน ๐-๒๑๒๖-๕๔๕๔ โทรสาร ๐-๒๒๙๗-๕๙๐๔ โทร. ทบ. ๙๕๘๓๑, ๙๕๗๙๘